agent commission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent commission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent commission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent commission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agent commission

    * kinh tế

    hoa hồng của người đại lý