agent of necessity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent of necessity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent of necessity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent of necessity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agent of necessity

    * kinh tế

    đại diện trong trường hợp khẩn cấp

    người đại diện khẩn cấp