agent middleman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent middleman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent middleman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent middleman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agent middleman

    * kinh tế

    người trung gian quảng cáo