agent provocateur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent provocateur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent provocateur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent provocateur.

Từ điển Anh Việt

  • agent provocateur

    * danh từ

    người nhử cho kẻ khác phạm pháp để bắt họ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agent provocateur

    a secret agent who incites suspected persons to commit illegal acts

    Synonyms: provocateur