agent without authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent without authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent without authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent without authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agent without authority

    * kinh tế

    người đại lý chưa được ủy quyền