age-group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age-group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age-group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age-group.

Từ điển Anh Việt

  • age-group

    * danh từ

    nhóm tuổi