ager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ager.

Từ điển Anh Việt

  • ager

    xem age