ageing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageing.

Từ điển Anh Việt

 • ageing

  /'eidʤiɳ/ (aging) /'eidʤiɳ/

  * danh từ

  sự hoá già

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ageing

  * kỹ thuật

  hóa già

  lão hóa

  sự hóa già

  sự lão hóa

  ô tô:

  sự già hóa

  thực phẩm:

  sự làm cho chín

  điện lạnh:

  sự ổn định hóa (của nam châm, tụ máy đo vv)

  điện:

  việc lão hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ageing

  Similar:

  ripening: acquiring desirable qualities by being left undisturbed for some time

  Synonyms: aging

  aging: the organic process of growing older and showing the effects of increasing age

  Synonyms: senescence

  age: begin to seem older; get older

  The death of his wife caused him to age fast

  senesce: grow old or older

  She aged gracefully

  we age every day--what a depressing thought!

  Young men senesce

  Synonyms: age, get on, mature, maturate

  age: make older

  The death of his child aged him tremendously

  Antonyms: rejuvenate

  aging: growing old

  Synonyms: senescent