senescent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senescent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senescent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senescent.

Từ điển Anh Việt

  • senescent

    /si'nesnt/

    * tính từ

    già yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet