aging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aging.

Từ điển Anh Việt

 • aging

  /'eidʤiɳ/ (aging) /'eidʤiɳ/

  * danh từ

  sự hoá già

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aging

  * kỹ thuật

  hóa già

  lão hóa

  sự hóa già

  sự lão hóa

  sự ngưng kết

  thực phẩm:

  sự làm cho chín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aging

  the organic process of growing older and showing the effects of increasing age

  Synonyms: ageing, senescence

  growing old

  Synonyms: ageing, senescent

  Similar:

  ripening: acquiring desirable qualities by being left undisturbed for some time

  Synonyms: ageing

  age: begin to seem older; get older

  The death of his wife caused him to age fast

  senesce: grow old or older

  She aged gracefully

  we age every day--what a depressing thought!

  Young men senesce

  Synonyms: age, get on, mature, maturate

  age: make older

  The death of his child aged him tremendously

  Antonyms: rejuvenate