ripening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ripening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ripening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ripening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ripening

  * kinh tế

  sự chín

  sự chín đến

  sự lên men

  sự tàng trữ

  * kỹ thuật

  vật lý:

  sự chín muồi (nhũ tương)

  sự thành thục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ripening

  acquiring desirable qualities by being left undisturbed for some time

  Synonyms: aging, ageing

  Similar:

  maturation: coming to full development; becoming mature

  Synonyms: maturement

  ripen: cause to ripen or develop fully

  The sun ripens the fruit

  Age matures a good wine

  Synonyms: mature

  ripen: grow ripe

  The plums ripen in July