senesce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senesce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senesce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senesce.

Từ điển Anh Việt

 • senesce

  * ngoại động từ

  trở nên già

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • senesce

  grow old or older

  She aged gracefully

  we age every day--what a depressing thought!

  Young men senesce

  Synonyms: age, get on, mature, maturate