ageing-resistant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageing-resistant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageing-resistant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageing-resistant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ageing-resistant

    * kỹ thuật

    sự chống lão hóa