ageing room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageing room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageing room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageing room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ageing room

    * kỹ thuật

    phòng già hóa

    điện lạnh:

    phòng chín tới