agenesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agenesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agenesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agenesia.

Từ điển Anh Việt

  • agenesia

    Cách viết khác : agenesis

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agenesia

    Similar:

    agenesis: imperfect development; nondevelopment of a part