agenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agenesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agenesis

  * kỹ thuật

  y học:

  không có một bộ phận, thường do suy toàn diện sự phát triển của nó trong phôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agenesis

  imperfect development; nondevelopment of a part

  Synonyms: agenesia