age dating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age dating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age dating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age dating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • age dating

    * kỹ thuật

    định tuổi