agelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agelessly.

Từ điển Anh Việt

  • agelessly

    xem ageless