ageusia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageusia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageusia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageusia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ageusia

    * kỹ thuật

    mất vị giác