age class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age class.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • age class

    people in the same age range

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).