agenize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agenize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agenize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agenize.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agenize

    age or bleach flour with Agene (nitrogen trichloride)

    Synonyms: Agenise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).