age norm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age norm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age norm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age norm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • age norm

    the average age at which particular performances are expected to appear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).