matchup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matchup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matchup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matchup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • matchup

    Similar:

    match-up: the pairing of people or things as for comparison or competition

    it was a good match-up but the home team won

    we need a matchup of the best teachers with the neediest schools

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).