matcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • matcher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy soi mộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet