matter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matter.

Từ điển Anh Việt

 • matter

  /'mætə/

  * danh từ

  chất, vật chất

  solid matter: chất đặc

  liquid matter: chất lỏng

  gaseous matter: chất khí

  đề, chủ đề, nội dung

  the matter of a poem: chủ đề của bài thơ

  vật, vật phẩm

  printed matter: ấn phẩm

  việc, chuyện, điều, sự kiện, vấn đề

  it is a very important matter: đấy là một việc rất quan trọng

  it is no laughing matter: đây không phải là chuyện đùa

  it is only a matter of habit: đó chỉ là vấn đề thói quen

  a matter of life and dealth: một vấn đề sống còn

  what's the matter with you?: anh làm sao thế?, anh có vấn đề gì thế?

  việc quan trọng, chuyện quan trọng

  it is no great matter: cái đó không phải là điều quan trọng ghê gớm

  no matter: không có gì quan trọng; không có gì đáng lo ngại cả

  số ước lượng, khoảng độ (thời gian, không gian, số lượng...)

  a matter of six kilometers: khoảng độ sáu kilômét

  lý do, nguyên nhân, cớ, lẽ, cơ hội

  no matter for complaint: không có lý do gì để than phiền cả

  (y học) mủ

  * nội động từ

  có ý nghĩa, có tính chất quan trọng

  it does not matter much, does it?: cái đó không có gì quan trọng lắm phải không?

  (y học) mưng mủ, chảy mủ

 • matter

  (vật lí) vật chất; chất; thực chất; nội dung as a m. of fact thực tế, thực

  vậy, thực chất là

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • matter

  * kinh tế

  bán chữ

  bộ chữ in

  chất

  có tầm quan trọng

  có ý nghĩa

  đề tài (quyển sách...)

  nội dung

  nội dung, đề tài (quyển sách...)

  vấn đề

  vật chất

  * kỹ thuật

  bát chữ

  bộ chữ in

  nội dung

  sự sắp chữ

  thực chất

  vật chất

  vật liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • matter

  a vaguely specified concern

  several matters to attend to

  it is none of your affair

  things are going well

  Synonyms: affair, thing

  that which has mass and occupies space

  physicists study both the nature of matter and the forces which govern it

  a problem

  is anything the matter?

  (used with negation) having consequence

  they were friends and it was no matter who won the games

  written works (especially in books or magazines)

  he always took some reading matter with him on the plane

  Similar:

  topic: some situation or event that is thought about

  he kept drifting off the topic

  he had been thinking about the subject for several years

  it is a matter for the police

  Synonyms: subject, issue

  count: have weight; have import, carry weight

  It does not matter much

  Synonyms: weigh