weigh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weigh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weigh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weigh.

Từ điển Anh Việt

 • weigh

  /wei/

  * danh từ

  (hàng hi) under weigh đang đi, dọc đường

  * ngoại động từ

  cân

  to weigh a parcel: cân một cái gói

  cầm, nhấc xem nặng nhẹ

  to weigh a stone in the hand: cầm hòn đá trong tay xem nặng nhẹ

  cân nhấc, đắn đo

  to weigh one's words: đắn đo lời nói

  to weigh the pros and cons: cân nhắc lợi hại

  to weigh anchor: nhổ neo

  * nội động từ

  cân nặng, nặng

  to weigh light: cân nhẹ

  to weigh five tons: nặng năm tấn

  cân, được cân

  many chemicals weigh on precision scales: nhiều chất hoá học được cân trên cân tiểu ly

  có trọng lượng, có tác dụng, có nh hưởng; có tầm quan trọng lớn

  an accusation without evidence does not weigh much: lời buộc tội không có chứng cớ thì không có tác dụng

  đè nặng, ám nh, day dứt

  these worries weighed upon his mind: những nỗi lo nghĩ này đè nặng lên tâm trí hắn

  to weigh down

  đè nặng lên (qu..., lên cành cây); làm nghiêng, làm lệch (cán cân); nặng hn (một vật khác)

  đập tan (lập luận); đè bẹp, áp đo (kẻ thù)

  làm cho mệt nhọc; làm cho bối rối, làm cho lo âu

  weighed down with sorrow: lòng đầy phiền muộn

  to weigh in

  (thể dục,thể thao) được cân trước khi đua (dô kề)

  to weigh in with

  viện ra một cách đắc thắng (lý lẽ, sự kiện...)

  to weigh out

  cân (từng tí một)

  to weigh out butter, sugar for a cake: cân b, đường để làm bánh

  (thể dục,thể thao) được cân sau khi đua (dô kề)

 • weigh

  cân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weigh

  * kinh tế

  sự cân

  * kỹ thuật

  cái cân

  nặng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weigh

  have a certain weight

  determine the weight of

  The butcher weighed the chicken

  Synonyms: librate

  to be oppressive or burdensome

  weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind

  Synonyms: press

  Similar:

  consider: show consideration for; take into account

  You must consider her age

  The judge considered the offender's youth and was lenient

  Synonyms: count

  count: have weight; have import, carry weight

  It does not matter much

  Synonyms: matter