weighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighting.

Từ điển Anh Việt

 • weighting

  /'weiti /

  * danh từ

  tiền lưng thêm đặc biệt, tiền phụ cấp đặc biệt

 • weighting

  sự cân // có trọng lượng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weighting

  * kinh tế

  phép gia quyền

  phụ cấp

  phụ cấp khu vực

  phương pháp tính theo quyền số

  sự chỉnh bình

  trợ cấp đặc biệt

  trợ cấp đắt đỏ

  trợ cấp ngoại ngạch

  tỷ trọng

  * kỹ thuật

  có trọng lượng

  hiệu chỉnh bù

  sự cân

  sự chất tải

  sự gán trọng số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weighting

  Similar:

  weight: (statistics) a coefficient assigned to elements of a frequency distribution in order to represent their relative importance

  burden: weight down with a load

  Synonyms: burthen, weight, weight down

  Antonyms: unburden

  slant: present with a bias

  He biased his presentation so as to please the share holders

  Synonyms: angle, weight