burden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burden.

Từ điển Anh Việt

 • burden

  /'bə:dn/ (burthen) /'bə:ðən/

  * danh từ

  gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to bend beneath the burden: còng xuống vì gánh nặng

  to be a burden to someone: là gánh nặng cho ai

  (hàng hải) sức chở, trọng tải (của tàu)

  a ship of a thousand tons burden: tàu sức chở một nghìn tấn

  món chi tiêu bắt buộc

  đoạn điệp (bài bát)

  ý chính, chủ đề (bài thơ, cuốn sách)

  beast of burden

  súc vật thồ

  (nghĩa bóng) thân trâu ngựa

  * ngoại động từ

  chất nặng lên; đè nặng lên ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to be burdened with debts: nợ nần chồng chất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • burden

  an onerous or difficult concern

  the burden of responsibility

  that's a load off my mind

  Synonyms: load, encumbrance, incumbrance, onus

  the central idea that is expanded in a document or discourse

  weight down with a load

  Synonyms: burthen, weight, weight down

  Antonyms: unburden

  Similar:

  load: weight to be borne or conveyed

  Synonyms: loading

  effect: the central meaning or theme of a speech or literary work

  Synonyms: essence, core, gist

  charge: impose a task upon, assign a responsibility to

  He charged her with cleaning up all the files over the weekend

  Synonyms: saddle