saddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle.

Từ điển Anh Việt

 • saddle

  /'sædl/

  * danh từ

  yên ngựa, yên xe

  đèo (giữa hai đỉnh núi)

  vật hình yên

  in the saddle

  đang cưỡi ngựa; (nghĩa bóng) tại chức, đang nắm chính quyền

  to put saddle on the right (wrong) horse

  phê bình đúng (sai) người nào

  * ngoại động từ

  thắng yên (ngựa)

  dồn việc, dồn trách nhiệm (cho ai)

  chất gánh nặng lên (ai)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saddle

  * kinh tế

  mặt sàng

  tấm chặn

  yên ngựa

  * kỹ thuật

  bàn dao

  bàn dao chữ thập

  bàn dao ngang

  bàn trượt

  bệ

  cái yên

  chân

  chất nặng

  chồng chất (các vật)

  cột chống

  đế

  điểm yên ngựa

  gối tựa

  mặt đế

  miếng lót

  ổ đứng

  rèn đai đỡ

  rèn vòng kẹp

  trụ

  ụ trượt

  vòm

  yên ngựa

  xây dựng:

  có hình yên ngựa

  đèo núi

  gỗ mặt đế

  cơ khí & công trình:

  ê tô (máy tiện vít)

  điện lạnh:

  hình yên ngựa

  mặt yên ngựa

  y học:

  yên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saddle

  a seat for the rider of a horse or camel

  cut of meat (especially mutton or lamb) consisting of part of the backbone and both loins

  a piece of leather across the instep of a shoe

  posterior part of the back of a domestic fowl

  put a saddle on

  saddle the horses

  Antonyms: unsaddle

  load or burden; encumber

  he saddled me with that heavy responsibility

  Similar:

  saddleback: a pass or ridge that slopes gently between two peaks (is shaped like a saddle)

  bicycle seat: a seat for the rider of a bicycle

  charge: impose a task upon, assign a responsibility to

  He charged her with cleaning up all the files over the weekend

  Synonyms: burden