saddle-soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle-soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle-soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle-soap.

Từ điển Anh Việt

  • saddle-soap

    * danh từ

    xà phòng để làm sạch và giữ da thú