unsaddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsaddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsaddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsaddle.

Từ điển Anh Việt

 • unsaddle

  /' n's dl/

  * ngoại động từ

  tháo yên (ngựa)

  làm ng (người cưỡi ngựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsaddle

  remove the saddle from

  They unsaddled their mounts

  Synonyms: offsaddle

  Antonyms: saddle