saddle bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saddle bearing

    * kỹ thuật

    ổ cầu cân bằng

    cơ khí & công trình:

    ổ đối trọng