saddle-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle-shaped.

Từ điển Anh Việt

 • saddle-shaped

  * tính từ

  dạng yên ngựa

 • saddle-shaped

  (hình học) hình yên ngựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saddle-shaped

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  có hình yên ngựa

  dạng lõm

  điện lạnh:

  dạng mặt yên ngựa

  toán & tin:

  hình yên ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saddle-shaped

  shaped in the form of a horse's saddle