saddle stitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle stitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle stitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle stitch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saddle stitch

    a decorative overcast or running stitch, especially in a contrasting color

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).