saddle axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saddle axis

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục yên