load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load.

Từ điển Anh Việt

 • load

  /loud/

  * danh từ

  vậy nặng, gánh nặng

  to carry a heavy load: mang một gánh nặng

  vật gánh, vật chở, vật đội (trên lưng súc vật, trên xe, tàu...)

  trách nhiệm nặng nề; điều lo lắng, nỗi buồn phiền

  (kỹ thuật) sự tải; tải; trọng tải (của một con tàu...)

  periodic load: tải tuần hoàn

  thuốc nạp, đạn nạp (vào súng)

  (thông tục) nhiều, hàng đống

  loads of money: hàng đống tiền, hàng bồ bạc

  to gets a load of

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe

  nhìn, trông

  to have a load on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say rượu

  * ngoại động từ

  chất, chở

  to load a cart: chất lên xe

  nhét, nhồi, tống vào, nạp đạn) súng); lắp phim (máy ảnh)

  to load a gun: nạp đạn vào súng

  I am loaded: súng tôi có nạp đạn

  to load a camera: lắp phim vào máy ánh

  to load one's stomach with food: ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng

  chồng chất; bắt phải chịu, bắt phải gánh vác, bắt phải đảm nhận...

  to load somebody with word: đổ dồn (chồng chất) công việc lên đầu ai

  to load a man with insults: chửi bới ai thậm tệ

  to load someone with gifts: cho, ai hàng đống quà

  to load someone with compliments: khen ngợi ai hết lời

  đổ chì vào, làm cho nặng thêm

  to load the dice: đổ chì vào con súc sắc; (nghĩa bóng) gian lận

  * nội động từ

  bốc hàng, bốc vác, khuân vác

  nạp đạn

 • load

  tải trọng, tải, trọng tải

  concentrated l. tải trọng tập trung

  critical l. tải trọng giới hạn

  dead l. trọng lượng riêng, tải trọng không đổi

  distributed l. tải trọng phân bố

  inductive l. tải tự cảm

  live l. hoạt tải

  terminal l. tải trọng đầu mút

  triangular l. tải trọng tam giác

  ultimate l. tải trọng giới hạn

  uniform lateral l. tải trọng phân bố đều

  working l. tải trọng tác động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • load

  * kinh tế

  bốc hàng

  chất (hàng) vào

  chất hàng

  chất lên (xe, tàu...)

  chất tải

  chở

  hàng chở

  hàng hóa của một xe

  lốt

  lượng chở

  phí (bán chứng khoán) lượng tải

  phí bán

  tải trọng

  tải vào

  tiếp nhận vật chở

  vật chở

  vật nặng

  * kỹ thuật

  đặt (phụ) tải

  đồ tải

  gây biến dạng

  gia tải

  hàng hóa

  khởi động

  lượng tải

  nạp

  nạp vào

  nhập vào

  mồi

  phụ tải

  sự chất thải

  sự nạp

  sự nạp liệu

  sự nạp tải

  sự tải

  sức nặng

  tải

  vấu (cam)

  xây dựng:

  bốc xếp

  đặt tải

  hàng (hóa)

  khuân vác

  tăng tải

  vật nặng

  xếp tải

  cơ khí & công trình:

  khối nặng

  mẻ liệu (lò)

  xếp liệu

  ô tô:

  tải điện

  y học:

  tải, trọng tải, tải lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • load

  weight to be borne or conveyed

  Synonyms: loading, burden

  a quantity that can be processed or transported at one time

  the system broke down under excessive loads

  Synonyms: loading

  an amount of alcohol sufficient to intoxicate

  he got a load on and started a brawl

  the power output of a generator or power plant

  electrical device to which electrical power is delivered

  fill or place a load on

  load a car

  load the truck with hay

  Synonyms: lade, laden, load up

  provide (a device) with something necessary

  He loaded his gun carefully

  load the camera

  Synonyms: charge

  transfer from a storage device to a computer's memory

  put (something) on a structure or conveyance

  load the bags onto the trucks

  corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones

  adulterate liquor

  Synonyms: adulterate, stretch, dilute, debase

  Similar:

  cargo: goods carried by a large vehicle

  Synonyms: lading, freight, loading, payload, shipment, consignment

  burden: an onerous or difficult concern

  the burden of responsibility

  that's a load off my mind

  Synonyms: encumbrance, incumbrance, onus

  lode: a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks

  warhead: the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents

  Synonyms: payload