stretch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch.

Từ điển Anh Việt

 • stretch

  /stretʃ/

  * danh từ

  sự căng ra, sự duỗi ra

  stretch of the arm: sự duỗi tay ra

  quãng (đường); dải, khoảng (đất)

  stretch of land: dải đất

  nghĩa rộng, nghĩa suy ra

  by a stretch of language: theo nghĩa rộng của ngôn ngữ

  (hàng hải) mạch đường (khoảng đường đã đi được theo một hướng buồm)

  (từ lóng) một năm tù; thời hạn ở tù

  at a stretch

  một hơi, một mạch, không nghỉ

  for a long stretch of time

  lâu, lâu lắm rồi

  * ngoại động từ

  kéo ra, căng ra, giăng ra, duỗi ra; nong ra

  to stretch a wire across the road: căng dây qua đường

  to stretch trousers: căng quần vào khung (cho khỏi nhàu)

  to stretch one's legs: duỗi chân đứng lên đi (sau khi ngồi nhiều)

  to lay stretched on the ground: nằm dài dưới đất

  to stretch oneself: vươn vai

  these boots want stretching: đôi giày ống này cần phải được nong ra

  lợi dụng, lạm dụng; nói phóng đại, nói ngoa

  to stretch a principle: lạm dụng một nguyên tắc

  to stretch one's powers: lạm dụng quyền hành của mình

  to stretch the truth: có ít xít ra nhiều

  (từ lóng) treo cổ (ai)

  * nội động từ

  trải ra, chạy dài ra

  the fields stretch away to the horizon: cánh đồng trải dài ra đến chân trời

  to stretch across the sky: chạy ngang bầu trời

  giãn ra, rộng ra; co giãn

  these shoes will stretch with wearing: đôi giày này đi rồi sẽ rộng ra

  it stretches like elastic: cái đó co giãn như dây chun

  ((thường) + out) nằm sóng soài

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị treo cổ

  to stretch out

  đưa thẳng tay ra

  bước dài bước

  to stretch somebody on the ground

  đánh ai ngã sóng soài dưới đất

 • stretch

  giãn, căng, kéo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretch

  * kinh tế

  căng ra

  kéo căng

  sự căng

  sự duỗi

  * kỹ thuật

  dải đất

  dãn ra

  dát phẳng

  độ căng

  độ giãn

  độ kéo căng

  độ kéo dài

  đoạn

  giãn

  kéo

  kéo căng

  kéo dài

  kéo duỗi

  kéo giãn

  kéo giãn ra

  kéo ra

  kéo sợi

  làm biến dạng

  làm dài thêm

  làm giãn

  làm giãn ra

  nối thêm

  mở rộng

  rút ra

  sự căng

  sự giãn

  sự kéo

  sự kéo căng

  sự kéo dài

  sự kéo dãn

  sự kéo duỗi

  sự mở rộng

  sự trải ra

  sự vuốt dài

  sức căng

  ứng suất

  vuốt dài

  điện:

  căng dây

  toán & tin:

  giãn, căng, kéo

  cơ khí & công trình:

  sự căng ra

  điện tử & viễn thông:

  sự dãn ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stretch

  a large and unbroken expanse or distance

  a stretch of highway

  a stretch of clear water

  a straightaway section of a racetrack

  exercise designed to extend the limbs and muscles to their full extent

  Synonyms: stretching

  extension to or beyond the ordinary limit

  running at full stretch

  by no stretch of the imagination

  beyond any stretch of his understanding

  an unbroken period of time during which you do something

  there were stretches of boredom

  he did a stretch in the federal penitentiary

  Synonyms: stint

  the capacity for being stretched

  Synonyms: stretchiness, stretchability

  occupy a large, elongated area

  The park stretched beneath the train line

  Synonyms: stretch along

  extend one's limbs or muscles, or the entire body

  Stretch your legs!

  Extend your right arm above your head

  Synonyms: extend

  become longer by being stretched and pulled

  The fabric stretches

  Antonyms: shrink

  lie down comfortably

  To enjoy the picnic, we stretched out on the grass

  Synonyms: stretch out

  pull in opposite directions

  During the Inquisition, the torturers would stretch their victims on a rack

  extend the scope or meaning of; often unduly

  Stretch the limits

  stretch my patience

  stretch the imagination

  extend one's body or limbs

  Let's stretch for a minute--we've been sitting here for over 3 hours

  Synonyms: stretch out

  having an elongated seating area

  a stretch limousine

  easily stretched

  stretch hosiery

  Similar:

  reach: the act of physically reaching or thrusting out

  Synonyms: reaching

  unfold: extend or stretch out to a greater or the full length

  Unfold the newspaper

  stretch out that piece of cloth

  extend the TV antenna

  Synonyms: stretch out, extend

  elongate: make long or longer by pulling and stretching

  stretch the fabric

  load: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones

  adulterate liquor

  Synonyms: adulterate, dilute, debase

  extend: increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance

  stretch the soup by adding some more cream

  extend the casserole with a little rice