stretch film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch film

    * kỹ thuật

    màng căng

    màng kéo căng