stretcher bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher bond

    * kỹ thuật

    sự xây dọc gạch

    xây dựng:

    sự xây mạch chữ công