stretcher pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher pulley

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    puli kéo căng