stretcher course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher course

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hàng gạch dọc