stretcher party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher party.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stretcher party

    a party of people with stretchers to carry an injured person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).