stretcher straightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher straightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher straightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher straightening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher straightening

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự nắn bằng cách kéo (vật liệu dài)