stretcher-straightening machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher-straightening machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher-straightening machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher-straightening machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher-straightening machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nắn (bằng cách kéo)

    máy vuốt thẳng