stretcher ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher ring

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vòng kéo căng