stretcher cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher cart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher cart

    * kỹ thuật

    xe cứu thương