stretcher levelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher levelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher levelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher levelling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher levelling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự vuốt phẳng