stretcher-shaightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher-shaightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher-shaightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher-shaightening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher-shaightening

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự vuốt (bằng kéo)