stretch of thrust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch of thrust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch of thrust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch of thrust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch of thrust

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đuôi của lực tổng đẩy