stretch pants nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch pants nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch pants giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch pants.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stretch pants

    trousers made of a stretchy fabric

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).